استقبال از پرنده‌نگری در تالاب سرخرود

ساری – راهبردنامه – تالاب سرخرود با افزایش تعداد قوهای مهاجر طی چند هفته اخیر دوباره شاهد حضور طبیعت‌دوستان است. افزایش تعداد قوها یک بار دیگر پای خانواده‌ها و مسافران را برای پرنده‌نگری به روستای وزرامحله سرخرود باز کرده و حالا قوهای مهاجر در پایان هر هفته‌ برای هزاران پرنده‌نگر آواز می‌خوانند.

راهبردنامه