درباره مدیرمسئول

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نوروزی

دکتری تخصصی : دکتری تخصصی مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،

دانشگاه تربیت مدرس تهران

همراه: 6700 321  0914

فکس: 43854304-021

mr.noruzi.pnu@gmail.com  : ایمیل

شناسه بین المللی:

http://orcid.org/000000024427 6936

Scopus Author ID: 14038047100

ORCID ID: 0000-0002-4427-6936

 

ردیف عنوان تعداد
1 داوری مجلات خارج از کشور 42
2 داوری کنفرانسهای خارج از کشور 6
3 تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی 121
4 تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ترویجی داخلی 6
5 تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی خارجی و داخلی 36
6 مقالات پذیرفته شده در همایشهای ملی و منطقه ای 46
7 کتابهای چاپ شده 5
8 طرح های پژوهشی 25

 

افتخارات:

1- پذیرفته شده استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1389.

2- پذیرفته شده استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389.

3- عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور از سال .1390

4- پذیرش تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان .1395

5- انتخاب دانشجوی برگزیده پیام نور در هفته نامه فرهنگی اجتماعی پیام آوران نور، نشریه رسمی دانشگاه پیام نور  ،شماره 55 ، سال دوم، فروردین 1388.

6 – رتبه سوم در ششمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجوی بسیجی، شاهد و ایثارگر در موضوع مقاله و پژوهش در مقطع کارشناسی در سال 1386.

7- پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور مراغه در سالهای 1381تا 1386.

8- پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بناب در سال 1389.

 

فعالیتهای تدریس  در دانشگاه

 • دانشگاه سراسری هنر اسلامی تبریز
 • دانشگاه های پیام نور
 • دانشگاه های آزاد اسلامی

فعالیتهای مشاوره  در سازمان ها

1- مشاور مدیریت و امور اداری سازمان ثبت احوال شهرستان مراغه سال 1394 تا ادامه دارد.

2- مشاور مدیریت و امور اداری  سازمان هلال احمر شهرستان مراغه سال 1394 تا ادامه دارد.

3- مشاور مدیریت و امور اداری  سازمان هلال احمر شهرستان میاندوآب سال 1394 تا ادامه دارد.

4- مشاور مدیریت آب و فاضلاب شهرستان آذرشهر و ممقان سال 1394 تا ادامه دارد.

 

فعالیتهای تدریس  در دوره ها

1- تدریس دوره های مدیریتی در اداره ثبت احوال شهرستان مراغه سال 1390.

2- تدریس دوره برنامه ریزی برای مدیران و مسئولین اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تابستان 1391.

 

طرحهای پژوهشی:

1- بررسی دیدگاه مردم درباره شوراها در شهرهای مراغه و هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود، همکار طرح ،1385.

2- بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی در ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان مراغه، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بناب ،مجری طرح 1389.

3- بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد منطقه 13،دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح 1390.

4- بررسی شاخص های موثر در بهره وری منابع انسانی و ارائه مدلهای موثر برای توسعه آن در دانشگاه آزاد منطقه 13، دانشگاه آزاد کلیبر ، همکار طرح 1390.

5- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی با سلامت سازمانی در دانشگاههای آزاد منطقه 13 در سه سطح مورد مطالعه ناظران ،مدیران و کارکنان، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح 1390.

6- بررسی رابطه بین فرهنگ دانایی محور با خودکارآمدی عمومی کارکنان در دانشگاههای آزاد منطقه 13، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح ،1391.

7- بررسی رابطه بین هوش چندگانه با رفتار شهروندی کارکنان در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13 ، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح ،1391.

8- بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در سه سطح ناظران، مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح ،1391.

9- بررسی رابطه بین هوش چندگانه با مهارت یادگیری آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد عجب شیر، همکار طرح ،1391.

10- بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد تبریز، همکار طرح ،1392.

11- بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) با مهارت یادگیری آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر ،دانشگاه آزاد عجب شیر، همکار طرح ،1392.

12- بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) کارکنان با سکوت سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح ،1392، (تصویب و در حال اجرا).

13- بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) دانشجویان با مهارت یادگیری آنان در دانشگاه آزاد واحد عجب شیر ،دانشگاه آزاد عجب شیر، همکار طرح ،1392.

14- بررسی وضعیت وفاداری مشتریان و رتبه بندی عوامل موثر در آن در برخورد با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی استان آذربایجان شرقی و غربی، دانشگاه آزاد بناب، همکار طرح ،1392، (تصویب و در حال اجرا).

15- بررسی رابطه بین استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در اداره ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، اداره کل ثبت احوال استان، ناظر طرح ،1394.

16- بررسی رابطه بین منبع کنترل کارکنان زن و مرد با مسئولیت اجتماعی شرکتها در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, همکار طرح ،1394.

17- مطالعه وضعیت رهبری تحول آفرین و کیفیت خدمات در بسترسازی مزیت رقابتی در برابر رقبا در واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی استان آذربایجان شرقی, همکار اصلی طرح 93-94(خاتمه یافته).

18- بررسی رابطه بین منبع کنترل کارکنان زن و مرد با مسئولیت اجتماعی شرکتها در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, همکار طرح ،1394.

19- بررسی رابطه بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه کارول با متغیر شهرت سازمانی در واحدهای تولیدی بازرگانی و صنعتی شمال غرب کشور همکار اصلی طرح, دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1394- در حال اجرا.

20- بررسی امکان استقرار برنامه جامع فناوری اطلاعات IT MASTER PLAN در شرکت پالایش نفت تبریز، مجری طرح ،1395، پالایشگاه تبریز.

21- ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم تسویه پیمانهای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، مشاور طرح، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،1395.

22- ارزیابی عملکرد نواحی گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتب، مشاور طرح، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،1396.

23- شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کلیدی در فرآیند زنجیره تامین سبز)مطالعه موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی(، مجری طرح، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،1396.

24- آسیب شناسی سیستم انگیزشی کارکنان در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و ارایه الگوی مناسب برای آن، مجری طرح، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،1396.

25- بررسی راهکارهای جلوگیری از دستکاری و سرقت گاز ، مجری طرح، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 1396.

 

شرکت در دوره های آموزشی

1- کارگاه آموزشی مدیریت و تجارت ،24 و 25 تیر 1387 ، تهران.

2- دوره آموزشی کوتاه مدت کاربردی مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، از تاریخ 26/10/1388 لغایت 27/10/1388.

 

کتابها:

1- ترجمه کتاب مدیریت زمان ،دکتر جعفر بیک زاد- محمدرضا نوروزی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1390.

2-ترجمه کتاب ارتباط موثر ،دکتر جعفر بیک زاد- محمدرضا نوروزی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1390.

3-ترجمه کتاب مذاکره ،دکتر جعفر بیک زاد- محمدرضا نوروزی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1390.

4- ترجمه کتاب مدیریت جلسات، دکتر جعفر بیک زاد- محمدرضا نوروزی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، در دست داوری.

5-تالیف کتاب مقدمه ای بر بهبود سازمانی، دکتر بلال پناهی- محمدرضا نوروزی ،نشر انتخاب،تهران ،1392.

6-تالیف کتاب روش تحقیق به زبان ساده، دکتر علیرضا حسین پور سنبلی- محمدرضا نوروزی، نشر انتخاب، تهران، 1393.

7- تالیف کتاب نگاهی بر مفهوم شهرداری و مدیریت در آن، دکتر علیرضا حسین پور سنبلی- محمدرضا نوروزی، نشر انتخاب، تهران ،1393.

8- تالیف کتاب بررسی مفاهیم مبانی مدیریت دولتی، دکتر علیرضا حسین پور سنبلی- محمدرضا نوروزی، نشر انتخاب ،تهران ،1393.

9- تالیف کتاب گفتمان مسئولیت اجتماعی برای شرکتها و سازمانها: پیدایش، اهمیت و مزایا، دکتر علیرضا حسین پور سنبلی- محمدرضا نوروزی، نشر انتخاب، تهران ،1393.

 

فصل های چاپ شده در کتاب  های خارج از کشور:

1- A Study on  the  Contemporary  Risen  Issues  in  the  Mergers  and Acquisitions: Strategy of  the Mexican Business Leaders, Jose G Vargas Hernandez- Mohammad Reza Noruzi.  2012 Economic Essays Gregory T. Papanikos, 978-960-9549-84-4 534 Available at: http://www.atiner.gr/docs/ALL_PUBLICATIONS.htm

2- Administration Reforms in Iran: Analysis on Government Downsizing Hassan Danaee fard, Tayebeh Abbasi, Mohammad Reza Noruzi, 2012, Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management Edited by Asunción López-Varela Available at: http://www.intechopen.com/articles/show/title/newpublicmanagementandreformsinirananalysisofgovernmentdownsizing

3- The Methodology of Formulating Iranian National Policy of Entrepreneurship: A Conceptual Framework, Hassan Danaee fard, Mohammad Reza Noruzi, 2012, Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management Edited by Asunción López-Varela Available at: http://www.intechopen.com/articles/show/title/themethodologyofformulatingiraniannationalpolicyofentrepreneurshipaconceptualframework

4- Translation of the book titled “Kautilya’s Arthashastra” in Farsi Version published in Priyadarshni Academy in Mumbai India in July 2013. Available online at: http://priyadarshniacademy.com/kautilya_publication1.html

5- A short glance on Corporate Social Responsibility in Iran; Challenges and issues for Future Studies, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, June 2014, Commerce and Management-A Researcher’s Perspective, Volume 1, India

6- The Corporate Social Responsibility and Accounting; The other level of accounting which is oriented on social satisfaction, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, June 2014, Commerce and Management-A Researcher’s Perspective, Volume 2, India.

7- Can healthy organizations lead to Corporate Social Responsibility based ones? Case from Manufacturing, Industrial and Service Sectors in East Azerbaijan, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, 2014, Commerce and Management-A Researcher’s Perspective, Volume 3, India.

8- “Literature Review on the Practice of Public Policy in the Governmental Sector for Developing Women’s Entrepreneurship in the Agricultural Sector”, Sama Elkhan Qocayeva; Mohammad Reza Noruzi, THE LIGHTNING OF EMPOWERMENT Gender Equality Development and Women Empowerment, Published in 2015 in India by GLOBUS PRESS 448, Pocket 5, Mayur Vihar Phase I, Delhi-110091

9- ” Entrepreneurship Education by Consideration of Women’s Multiple Intelligences Theory as a Women’s Empowerment Educational Strategy for Agricultural University Students” Sama Elkhan Qocayeva; Mohammad Reza Noruzi,” Women Empowerment and Gender Equality Development”, published in 2015 in India by NEW GENERATION PRESS DELHI – 110 08

10- Social Policy Making for Effective Corporate Social Responsibility Implementation: An Introduction for Iranian Policy Making System”,Business and Economics; in Search of Excellence” Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, by Research India Publication, (RIP), 2015, in Delhi, Indi

11-Practical Guidelines for Effective Corporate Social Responsibility Implementation in Public and Private Sector; Essential Works should be done”, “Visualization of Research in social sciences”, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, by Research India Publication, (RIP), 2015, in Delhi, India, ISBN: 978-93-84144-64-7

12- “Can Healthy Organizations Lead to Corporate Social Responsibility based Ones? Case from Manufacturing, Industrial and Service Sectors in East Azerbaijan”, “Visualization of Research in social sciences”, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, by Research India Publication, (RIP), 2015, in Delhi, India, ISBN: 978-93-84144-64-7.

13- “Corporate Social Responsibility in Iranian E-Commerce Trading; Applicable Steps for Developing CSR for Iranian Corporation in E-Commerce Context”, “Dynamics of Commerce and Management in the New Millennium”, Hassan Danaee Fard, Ali Asghar Faani, Ali Reza Hassan Zadeh, Mohammad Reza Noruzi, by International Research Publication House, (IRPH), 2015, Delhi, India, ISBN: 978-9384144-65-4.

14- Developing University Total Quality Management by Combination of Humanity and Organizational Indices in Iranian Non-Stated Universities, “A Few Dimensions of Total Quality Management”, Ali Reza Hossein P. Sonboli, Mohammad Reza Noruzi, by P.G. Department of Business Administration, Utkal University, Bhubaneswar-751004 Odisha (INDIA), pp. 1-12, ISBN: 978-81-9237935-7

15- Political Total Quality Management; Political Participation and Political Marketing in Iran: A Mixed Methods Research, “A Few Dimensions of Total Quality Management”, Hassan Danaee Fard, Ovase Toofani, Mohammad Reza Noruzi, by P.G. Department of Business Administration, Utkal University, Bhubaneswar-751004 Odisha (INDIA),pp. 68-87, ISBN: 978-81-923793-5-7

 

چاپ مقاله/ یادداشت و نقد در روزنامه های سراسری

1- “مسئولیت اجتماعی شرکتها سنگ بنای تجارت اخلاق محور”- روزنامه گسترش صمت (روزنامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران) – شماره 192 – ۲۴ فروردینماه 1394.

http://www.smtnews.ir/repository/192/7.pdf

2- “چتر مسئولیت اجتماعی بر صنایع آذربایجان شرقی”، روزنامه گسترش صنعت، معدن، تجارت، نخستین روزنامه تخصصی صبح کشور، سال بیست و ششم، شماره 202، ییاپی، پنجم اردیبهشت 1394.

http://www.smtnews.ir/repository/202/23.pdf

3- “تولید مسئولانه عامل خروج بازار از رکود”، روزنامه گسترش صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، سال بیست و ششم، شماره 204، ییاپی، هفتم اردیبهشت 1394.

http://www.smtnews.ir/repository/204/8.pdf

4- یاداشتی بر چالشهای تجارت الکترونیک در ایران – روزنامه سراسری “صمت” وزارت صنعت معدن و تجارت. سال بیست و ششم دوره جدید        شماره  211     پیاپی    1529    صفحه  7          در تاریخ چهارشنبه    اردیبهشت   1394.

http://www.smtnews.ir/repository/211/7.pdf

5- یادداشتی با عنوان” چالشهای اجرای خصوصی سازی در ایران” در تیتر اصلی روزنامه سراسری گسترش صمت وزارت صنعت، معدن تجارت (نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران) در روز چهارشنبه 23 اردیبهشت – شماره 217- پیاپی 15 صفحه 8 چاپ شد.

http://www.smtnews.ir/repository/217/8.pdf

6- یادداشتی با عنوان” واحدهای تحقیق و توسعه کلید رونق بازار ملی در تجارت” در تیتر اصلی روزنامه سراسری گسترش صمت وزارت صنعت، معدن تجارت (نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران) در روز پنجشنبه 31اردیبهشت 1394- شماره 223- پیاپی 1541صفحه 7.

http://www.smtnews.ir/repository/223/1.pdf  http://www.smtnews.ir/repository/223/7.pdf

7- یادداشتی با عنوان” چالش های صنعت، معدن و تجارت استان” در تیتر اصلی روزنامه همشهری در روز سه شنبه 5 خرداد 1394- شماره 6544 صفحه اول چاپ شد.

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/AzarbayjanSharghi/Contents/%DA%86%D8%A7

8- یاداشتی با عنوان” هوش چندگانه ضرورت تجارت موفق” در روزنامه سراسری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال بیست و ششم دوره جدید شماره 252 پیاپی 1570 صفحه 7 در تاریخ شنبه 6 تیر 1394 چاپ شد.

http://www.smtnews.ir/repository/252/7.pdf

9- “راهکارهایی برای افزایش رضایتمندی مشتری “یاداشتی راهکاری بر تقویت عملکرد اتاق اصناف تهران که در روزنامه سراسری سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در چهارشنبه 7 مرداد 1394 – 12 شوال 1436 – ۲۹ جولای 2015 – شماره 276 – پیاپی چاپ شد. http://www.smtnews.ir/repository/276/8.pdf.

10- چاپ گفتگوی ویژه درباره بحران ارزی؛ چالشها و ابزارها در بخش اقتصاد بین الملل به عنوان کارشناس اقتصادی در تهران روز یکشنبه11 مرداد1394 -16 شوال1436 2آگوست2015 –شماره279 –پیاپی1957 http://www.smtnews.ir/repository/279/25.pdf

11- چاپ دیدگاه در روزنامه دولتی “دموکراسی و آزادی” کشور گرجستان در مورد توافق هسته ای و فرصتهای پیش رو.

http://dfwatch.net/nucleardealopensoffersbusinessopportunitiesforiranandgeorgia37583

12- مصاحبه به عنوان کارشناس اقتصادی در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چالش های بازاریابی شبکه های اجتماعی؛ در بخش تجارت در تهران روز پنج شنبه29 مرداد 1394 – 02 آگوست 2015        – شماره 292- پیاپی  1610  http://www.smtnews.ir/repository/292/8.pdf

13- مصاحبه به عنوان کارشناس اقتصادی در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بازار یابی و بازار سازی؛ در بخش تجارت در تهران روز یکشنبه 22 شهریور1394 – 13 سپتامبر 2015 -شماره 312- پیاپی1630 http://www.smtnews.ir/repository/312/8.pdf

14- مصاحبه به عنوان کارشناس سیاستگذاری در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر چشم انداز جهانی؛ در بخش تجارت در تهران روز سه شنبه 31 شهریور1394 – 22 سپتامبر2015 شماره 320- پیاپی 1638   http://www.smtnews.ir/repository/320/25.pdf

15- چاپ مصاحبه مشترک با رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد شبکه توزیع مویرگی در ایران به عنوان کارشناس سیاستگذاری در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درتهران روز سه شنبه آبان 1394 – 17 نوامبر 2015  – شماره 366- پیاپی 1684

http://www.smtnews.ir/repository/366/8.pdf

16- چاپ مصاحبه مشترک با محمد گرگانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در مورد نماد اعتماد الکترونیکی در ایران به عنوان کارشناس اقتصادی در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درتهران  روزدوشنبه9آذر1394-30 نوامبر 2015-شماره377پیاپیrepository/377/12.pdf/http://www.smtnews.ir1695

17- چاپ یادداشت در باره راه حل هایی برای رفع رکود بازار کشور در روزنامه سراسری صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت درتهران روز شنبه 14 فروردین 1395 – 2 آوریل 2016 – شماره 460- پیاپی 1778 http://www.smtnews.ir/repository/460/15.pdf

 

فعالیت در هدایت پایان نامه ها 

کارشناسی و کارشناسی ارشد: بیش از دهها مشارکت در راهنمایی و داوری در پایان نامه ها در دانشگاههای زیر

 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه آزاد اسلامی مراغه استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه ازاد اسلامی بناب استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه آزاد اسلامی عجبشیر استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه آزاد اسلامی ملکان استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه آزاد اسلامی ممقان استاد راهنما/ داور
 • دانشگاه آزاد اسلامی جلفا استاد راهنما/ داور

 

داوری مجلات

1-Reviewer of International Journal of World Policy and Development Studies Available at: http://www.arpgweb.com/?ic=journal&journal=11&info=edit

2-Editor” International Journal of Public Administration and Management” Available at: www.ijpaam.org

3-Editor” International Journal of Public Policy and Management” Available at: www.ijppam.com

4-Editorial board of International Journal of Public Policy and Administration

Research in Pak Publishing Group Available at: http://www.pakinsight.com/?ic=editorialboard&journal=74

5-Patron of International Journals of Management, IT & Engineering (IJMIE), available at: http://www.ijmra.us/patron.php

6-Patron of International Journals of Marketing and Technology (IJMT),  available at: http://www.ijmra.us/patron.php

7-Patron of International Journal of Research in Social Sciences (IJRSS), available at: http://www.ijmra.us/patron.php

8-Patron of International Journal of Physical and Social Sciences(IJPSS), available at: http://www.ijmra.us/patron.htm

9-Editorial Member of International Journal of Law and Conflict Resolution, available at: http://academicjournals.org/JLCR/Editors.htm

10-Scientific Member of Acta Universitatis Danubius. Œconomica), available at:http://journals.univdanubius.ro/index.php/oeconomica/pages/view/scientificboard

11-Scientific Member of Acta Universitatis Danubius. (Communicatio), available at: http://journals.univdanubius.ro/index.php/communicatio/pages/view/Scientificboardcommunicatio

12-Scientific Member of Acta Universitatis Danubius. (Administrato), available at: http://journals.univ danubius.ro/index.php/administratio/pages/view/ScientificboardAdministratio

13-Reviewer Board Member of Res Manageria, Scientia publication available at: www.assobp.org/scientiapublication

14-Editorial Board of Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB) available at: http://ijcrb.webs.com/editorialboard.htm

15-Editorial Board of Elixir journal in Business and Management journal – Business and Economics related journals, available online at: http://elixirjournal.org/editorial.php?page_id=2

16-Editorial Board of Economics and Finance Review (EFR) journal, available online at: http://www.businessjournalz.org/efr/page.php?cname=E&name=Editorial+Board

17-Editorial Board of Journal of Asian Scientific Research (JASR) journal, available online at: http://www.aessweb.com/jasr.html

18-Editorial     Board of         Journal           of         Economics      and      Behavioral Studies (JEBS) journal, available online at: http://www.ifrnd.org/journals_jebs.htm

19-Editorial Board of Journal of Public Administration and Governance (JPAG) journal, available online at:http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/about/editorialTeam

20-Editorial Board of Contemporary Marketing Review (CMR) journal, available online at: http://www.businessjournalz.org/cmr/page.php?cname=C&name=Editorial+Board

21-Editorial Board of Business and Management Review (BMR) journal, available online          at: http://www.businessjournalz.org/bmr/page.php?cname=B&name=Editorial+Board

22-Editorial Board of Business and Social Sciences Review (BSSR) journal, available online at: http://www.bssreview.org/page.php?name=Editorial+Board

23-Editorial Board of International Journal of Industrial Marketing journal, available online at: http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijim/about/editorialTeam

24-Reviewer of Global Journal of Management and Business Research journal, USA, Global Journals Inc. (US)

25-Editorial Board of International Journal of Economics and Research – IJER journal, available online at: http://www.ijeronline.com/eb.php

26-Reviewer of International Journal of Social Sciences and Education journal,  available online at: http://ijsse.com/?q=node/16

27-Editorial Board of Organization Theory Review (OTR) journal, available online at: http://www.umt.edu.pk/otr/MohammadRezaNoruzi.html

28-Editorial Board of Business Management Dynamics  journal, available online at: http://bmdynamics.com/page.php?name=editorial/Team

29-Editorial Board of American International Journal of Contemporary Research journal, available online at: http://aijcrnet.com/index.php/editorialboard

30-Editorial Board of Interdisciplinary Journal of Research in Business journal, available online at: http://www.idjrb.com/page.php?name=Editorial+Board

31-Editorial Board of Business and Economic Research journal, available online at: http://www.macrothink.org/journal/index.php/ber/about/editorialTeam

32-Editorial Board of Arabian Journal of Business and Management Review (AJBMR) journal, available online at:  http://www.arabianjbmr.com/editorial_board.php

33-Associate Editorial Board of ZENITH INTERNATIONAL RESEARCH & ACADEMIC FOUNDATION (ZIRAF) journal, available online at:  http://www.zenithresearch.org.in/editors/associateeditors.html

34-Editorial Board of Review of Economics & Finance journal, available online at: http://www.bapress.ca/

35-Editorial Board of International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) journal, available online at: http://www.ijhssnet.com/editorialboard.html

36-Editorial Board of International Journal of Business and Social Science (IJBSS) journal, available online at: http://www.ijbssnet.com/editorialboard.html

37-Editorial Board of International Journal of Management and Administrative Sciences  (IJMAS)        journal, available online at: http://ijmas.webs.com/editorialboard.htm

38-Associate Editorial Board of SS International Journal of Business and Management Research (SSIJBMR) journal, available online at: http://www.ssirn.com/EditorialBoard.aspx

39-Associate Editorial Board of SS International Journal of Economics and Management         (SSIJEM) journal, available online at: http://www.ssirn.com/EditorialBoard.aspx

40-Editorial Board of Prime Research on Education journal, available online at: http://www.primejournal.org/PRE/editorial.html

41-Editorial Board of Indus Foundation for Education, Research & Social Welfare journal, available online at: http://indusedu.org/editorialboard.html

42-Reviewer of Journal of Asian Business Strategy (JABS) journal,  available online at: http://ijsse.com/?q=node/16

43-Reviewer of Asian Economic and Social Society (AESS) journal,  available online at: http://ijsse.com/?q=node/16

44-Reviewer of Scholarly Journal of Business Administration (SJBA) journal,  available online at: www.scholarlyjournals.com

45-Editorial Board of World Science Publisher journal, available online at: http://www.worldsciencepublisher.org/EditorBoard.php

46-Editorial Board of Trends and Development in Management Studies journal, available online at: http://jyotiacademicpress.com/showpublication.php?id=49&id1=6&id2=EB&list2=3

47- Editorial Board of International Journal of Humanities and Social Science journal, available online at: http://www.internationaljournalssrg.org/IJHSS/editorialboard.html

48-Editorial board of Wilolud Journals.

49-Editorial Board of Modern Economy Success journal, available online at: http://modernsciencorg.1gb.ru/page,3,journal_3.html

 

داوری کنفرانسها ی بین المللی:

1-Conference Reviewer, the International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2011), University Technology Malaysia, Malaysia, Nov. 14-16, 2011 available at: http://www.sdiwc.net/kl/

2-Conference Reviewer, The second International Conference on Green Economic, Toroud Shomal, Iran, 12 May, 2015,available online at: http://ge.toroudshomal.com/scientificcommittee01

3-Conference Reviewer, the 1st International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISI’15) which will be held at the Faculty of Computers and Information, Beni Suef University,            Beni      Suef,           Egypt   during Nov.    28-30, 2015. http://www.aisi2015.com/committees.html

4-دعوت به حضور در کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی “چالش های نوین در مدیریت” توسط   سازمان مدیریت صنعتی با همکاری دانشگاه کویینزلند استرالیا و دانشگاه آتاتورک ترکیه در1394 شهریور. http://ncmconferences.com/…/English/ConferenceWebPages.aspx…

5- Scientific Member of First International Conference Economic, Legal and Social Problems of Modern Development – 2015, will be held on November 13-14, 2015, at the Faculty of Business, Law and Social Sciences, at Akaki Tsereteli State University in Kutaisi (Georgia) http://atsu.edu.ge/Conferences/BLSS/indexEng.html

6-تنها ایرانی داور سمپوزیوم دانشگاه لندن, انگلستان 23 مارس 2016. http://events.uel.ac.uk/eventarchive/affectandsocialmediasymposium22016.php

7-عضویت در کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانشگاه تهران. دی ماه 94. با دبیر کلی علمی دکتر دانایی فرد.  .http://managementtools.ir/fa/page.php?rid=27

8- Scientific Member of 3rd International Conferenceon New Challenges in Management and Business Dubai, May 2016 . http://www.ncmconferences.com/Pages/Conference/English/ConferenceWebPages.aspx?Id=28e6f858-1f0a-4ac9-89bb-a0c5d1f8c31b&CId=4de62b65-2a04-4e00-a415a661c51e1f07

عضویت در انجمن های بین المللی:

1-International Public Management Network, IPMN, since 2006

2-First International Network of Trust Research, FINT, since 2008

3-International Transparency and Secrecy Research Network, since 2008

4-Research Group in Mathematical Inequalities and Applications (RGMIA), Since 2007

5-International Association of Iranian Managers, since 2010

6-International Iranian Public Administration Association, since 2011

7-Professional Membership in and Contribution to the International Society for Development and Sustainability (ISDS), Fukuoka, Japan,2014

 

مقالات پذیرفته شده در مجلات داخل کشور:

1- محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم، “اعتماد در تجارت الکترونیک”، مجله تدبیر ،(علمی-ترویجی).

2- محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم ،”اعتماد در تجارت الکترونیک”، ماهنامه کار و جامعه، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران، مرداد 1388، شماره 110، صفحات 100-119(علمی- ترویجی).

3- محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم، “بررسی تاثیر و نقش ریاضیات بر چگونگی افزایش راندمان مدیریت روابط مشتری، ماهنامه انجمن مدیریت ایران، مهر و آبان 1388، شماره 149-150، صفحات 30-32، 7445ISSN:1023 (علمی- ترویجی).

4- محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم ،”نوآوری از دیدگاه قرآن”، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سال چهارم، شماره 11، تابستان و پاییز 1387، صفحه 33 (علمی- ترویجی).

5- سید حامد هاشمی، محمدرضا نوروزی،” توسعه کارآفرینی مستلزم بستر سازی دولت برای توسعه منطقه ای و کسب جایگاه اول در منطقه طبق چشم انداز بیست ساله” ماهنامه کار و جامعه، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران، مهر ماه 1388، شماره 112، صفحات 4-14(علمی- ترویجی).

6- محمدرضا نوروزی، نقش دانشگاه در فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختارهای عملی برای تربیت نیروهای کار آفرین ماهنامه کار و جامعه، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران، مرداد ماه1389، شماره 122، صفحات 23-30 (علمی- ترویجی).

7- غلامرضا رحیمی، محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم، بررسی رابطه بین هوش چندگانه با اثربخشی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 25 ، بهار 1391 (علمی پژوهشی).

8- سیروس فخیمی آذر، محمدرضا نوروزی، بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی کارکنان در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه مدیریت بهره وری، سال هفتم _ شماره 26 _ پاییز 1392 صص 15-32 (علمی پژوهشی).

9- محمدرضا نوروزی، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی، علیرضا حسن زاده، پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد، فصلنامه بهبود مدیریت،سال هشتم –  شماره4،پیاپی 26،  زمستان 93، صص 5-34 (علمی پژوهشی).

10- داوود پایدارفرد، سیروس فخیمی آذر، محمدرضا نوروزی، مطالعه جایگاه ابعاد مسئولیت اجتماعی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه بهبود مدیریت، نوبت چاپ در شماره 38 (علمی پژوهشی).

 

مقالات پذیرفته شده در مجلات  ISI و بین المللی:

1- José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, “Scale of conflicts between Firms, Communities, New social movements and the role of Government”, Business Intelligence Journal, Volume 2 NO 1, January 2009 semiannual publication, the UK, pp.171-198, ISSN: 1918-2325

2- José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi “Scale of conflicts between Firms, Communities, New social movements and the role of Government”, International Journal of Management and Innovation (IJMI), Volume 1 Issue 2 (2009), pp 15-42. ISSN 2070-8521.

3-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, “The Leaky Bucket Principle of Community development in global and International partnership”, International Journal of Management and Innovation (IJMI), Volume 2 Issue 1 (2010), pp 1-14, ISSN 2070-8521.

4-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Atenquique’s environmental and economic development shrinkage in Globalization era”, Business Intelligence Journal, Volume 2 NO 2, August, 2009 semiannual publication, the UK, pp.343-354, ISSN: 1918-2325

5-Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of Intellectual Capital Notion in the Organizations by Implementing Learning Organizations and Quantum Skills Strategies”, International Journal of Management and Innovation (IJMI), will be appeared, ISSN 2070-8521.

6-Mohammad Reza Noruzi,”An Exploration of Intellectual Capital Concept and Knowledge Sharing Barriers in Today’s Organizations and Firms”, International Journal of Management and Innovation (IJMI), will be appeared, ISSN 2070-8521.

7-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,”A Study on Entrepreneurship and Role of Government in Enhancing Entrepreneurship by Establishing SMEs and Start-ups”, Timisoara Journal of Economics, Volume 2 No 3(7), 2009 ISSN 18427340.

8- José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, ” Economic, Social and Political Scenarios of Mexico in the Next Two Decades”, Journal of Social Sciences 5 (4): 431-444, 2009, Science Publications, ISSN 1549-3652

9-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, ”An Exploration of the Organizational Culture in the International Business Relationships and Conflicts Era”, American Journal of Economics and Business Administration 1 (2): 186-197, 2009, Science Publications, ISSN 1945-5488

10-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, ”From Entrepreneurial State to State of Entrepreneurs: Ownership Implications of the Transformation in Mexican Governance since 1982”,” Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 2(1) pp. 007-019, February, 2010

11-Mohammad Reza Noruzi, Westover, Jonathan H., “Exploring Successful International Human Resource Management: Past, Present, and Future Directions“, Timisoara Journal of Economics, Volume 3 No 2(10), 2010, ISSN 1842-7340.

12-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Nargess Sariolghalam” An Exploration of the affects of Islamic culture on Entrepreneurial behaviors in Muslim countries”, Asian Social Sciences, May, 2010, Vol 6, No 5 (2010), ISSN 1911-2025

13-Mohammad Reza Noruzi,  Westover, Jonathan H., “IHRM and Effective Global Staffing Systems in the Iranian Context: An Exploration of Staffing Roles for HR Manager’s in Iranian Organizations and other MNC’s”, ” Timisoara Journal of Economics, ISSN 1842-7340.

14-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, ” A Chronological Study of Entrepreneurship and Ownership in Mexican Governance Since 1982”,” Journal of Politics and Law, Volume 3 No 1, September 2010. ISSN 1913-9055.

15-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,”How Intellectual Capital and Learning Organization Can Foster Organizational Competitiveness? ”,” International Journal of Business and Management, Volume 5 No 4, April 2010. ISSN 1833-8119. pp. 183-193.

16-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,”Challenges of Global Economy”, Timisoara Journal of Economics, 2010, Volume 3, No. 1 (9) ISSN 18427340.

17-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Nargess Sariolghalam ”Risk or Innovation, Which one Is Far More Preferable in Innovation Project? ”,” International Journal of Marketing Studies, Volume 2 No 1, May 2010. ISSN 1918-7203.

18-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,”An Exploration of Tijuana-San Diego Marketing Environment”,” International Journal of Business Research, Volume 3 No 2, April 2010. ISSN 1913-9012. pp.162-168.

19-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Analytic Study of Mexico in Economics, Social, Political, Environmental and Sustainable Development Trends by the Year 2030”,” “Problems and Perspectives in Management”, ISSN 1810-5467.

20-Narges Sariolghalam, Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi,” The Enigma of Howard Gardner’s Multiple Intelligences Theory in the Area of Organizational Effectiveness”,” International Journal of Business and Management, Vol 5, No 5 May (2010), ISSN 1833-8119, pp.154-161.

21-Narges Sariolghalam, Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi,” The Enigma of Physics’ Quantum Skills Strategies in the Area of Management” Modern Applied Science, Vol. 4, No. 5; May 2010 ISSN 1913-1852 pp.143-147

22-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Ownership Implications of the Transformation in Mexican Governance Since 1982′ Journal of Administration & Governance (JOAAG), Vol. 4. No. 1 (2009), ISSN:  1834-3511,  pp.29-37

23-Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi, ” Multiple Intelligences, A New Look to Organizational Effectiveness’ Journal of Management Research, Vol. 2. No. 2 (2010), ISSN:  1941-899X

24-Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi” A short Study of Indigenous Social Movements and the Political Ecology in Mexico and Latin America’ Journal of Management Research, Vol. 2. No. 2 (2010), ISSN:  1941-899X

25-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Risk or Innovation, Which one Is Far More Preferable in Innovation Project?’ Manager, Economic, social, political and cultural problems of the future society, No. 10 ~ 2009. Pp 140-154

26-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of Intellectual Capital Notion as a Dynamical Capability and Knowledge Management in the Organizations’ Manager, Economic, social, political and cultural problems of the future society, No. 10 ~ 2009. Pp 15-31

27-José G.  Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” A Study of Intellectual Capital Notion and Knowledge Diffusion Drivers’ Barriers in Organizations, ISME Management Review Issue 1, Feb 2010_INDIA , pp 50-60

28-Mohammad Reza Noruzi, José G.  Vargas Hernández,” An Exploration of Partnerships, Coalitions, Sole and Trans-organizational Systems in the Current Turbulent Environment, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2. No. 1 (2010), May ISSN:  2073-7122 pp. 33-54

29-Mohammad Reza Noruzi, José G.  Vargas Hernández, Gholam Reza Rahimi, “An Exploration of Critical Thinking Necessities, Barriers and CATMAGIC Notion, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2. No. 1 (2010), May ISSN:  2073-7122 pp. 92-105

30-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Narges Sariolghalam,” Multiple Intelligences and the Future of Education in Mexico” Asian Social Sciences, June, 2010, Vol 6, No 6 (2010), ISSN 1911-2025 pp.139-147

31-Mohammad Reza Noruzi, Jonathan H. Westover, Gholam Reza Rahimi” An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era” Asian Social Sciences, June, 2010, Vol 6, No 6 (2010), ISSN 1911-2025 pp.3-10

32-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of Partnerships, Coalitions, Sole and Trans-organizational Systems and Community Partnerships Designing” Acta Universitatis Danubius. Œconomica, No 1 / 2010, May ISSN: 2067 – 340X,  pp.16-43

33-Mohammad Reza Noruzi, José G. Vargas Hernández, “An Exploration of Critical Thinking Necessities, Barriers and CAT MAGIC Notion” Acta Universitatis Danubius. Œconomica, No 1 / 2010, May ISSN: 2067 – 340X,  pp.44-54

34-Mohammad Reza Noruzi, José G. Vargas Hernández, “The Study of Three Organizational Enigmas; Organizational Economy, Organizational Business and Organizational Skills” Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol 6, No 1 / 2010, May ISSN: 2067 – 340X,  pp.69-87

35-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Historical Social and Indigenous Ecology Approach to Social Movements in Mexico and Latin America” ,”International Journal of Politics and Good Governance, Volume 1, No. 1.2, June 2010, ISSN NO. 0976-1195

36-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Historical Social and Indigenous Ecology Approach to Social Movements in Mexico and Latin America” Asian Culture and History, Vol 2, No 2 (2010), ISSN 1916-9663

37-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of Partnerships, Coalitions, Sola and Trans-organization Systems and Community Partnerships Designing”, Market Forces, Research Development,  July 2009, Vol5 No.3, pp 9-24

38-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of Tijuana-San Diego Marketing Environment and Marketing border of Health Service in Tijuana”, Market Forces, Research Development,  July 2009, Vol5 No.2, pp 40-47

39-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Challenges of Global Economy”, Market Forces, Research Development,  July 2009, Vol5 No.2, pp 17-25

40-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Intellectual Capital Notion and Knowledge Diffusion Drivers in Knowledge Based Organizations” Pakistan Journal of Business & Management (PJBM) Vol. 1, No. 1, April 2010, pp. 1-20

41-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” Background of the Degree in Public Accounting, “Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business”, Vol. 2. No. 2 (2010), June ISSN:  2073-7122 pp. 10-37

42-Mohammad Reza Noruzi, José G. Vargas Hernández, ” A Short Note on the Effective Policy Making Strategies in the Public Sector Organizations, “Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business”, August,  Vol. 2. No. 4 (2010), ISSN:  2073-7122 pp. 382-387

43-Mohammad Reza Noruzi, José G. Vargas Hernández, “A literature Review of Global Economy and Globalization Era  – Acta Universitatis Danubius. Administratio No. 1/2010, September 2010, ISSN: 2068 – 5459, pp 75-88.

44- Mohammad Reza Noruzi, José G. Vargas Hernández, “The Necessity of Physics’ Quantum Skills Strategies, Intellectual Capital and the study of Knowledge Management in the Era of Crisis   – Acta Universitatis Danubius. Œconomica, No 3/2010, October 2010. ISSN: 2067 – 340X

45-Mohammad Reza Noruzi, Jonathan H. Westover, “Fostering a Culture of Innovation in Organizations”  – Acta Universitatis Danubius. Communicatio No 1/2010, October. ISSN: 1844-7562

46-Mohammad Reza Noruzi, Jonathan H. Westover, “Opportunities, Challenges and Employment Relative Advantages in the Cooperative Sector in Iran, Management Science and Engineering, Vol. 4, No. 3, 2010, pp. 97-101, ISSN 1913-035X

47-Mohammad Reza Noruzi, Jonathan H. Westover, “A Short Study of Iranian Organizations’ Needs in the Area of Globalization: Opportunities, Challenges and Relative Advantages, Cross- Cultural Communication, Vol. 6, No. 3, 2010, pp. 111116, ISSN1712-8358

48-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, “An exploration of Tijuana – San Diego marketing environment and marketing border of health service in Tijuana”, African Journal of Business Management (AJBM), 18 September 2010; 4(12), pp. 2424 – 2429, ISI Indexed

49-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, A literature review of partnerships, Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, USA, Volume 7, Number 10, October 2010 (Serial Number 60), pp.60-70

50-Mohammad Reza Noruzi, Jose G Vargas Hernandez, The Necessity of Physics’ Quantum Skills Strategies, Intellectual Capital and the study of Knowledge Management in the Era of Crisis, Acta Universitatis Danubius. Œconomica Vol 3 No 8/2010, November 2010. ISSN: 2067 – 340X pp. 123-139

51-Hassan Danaee Fard, Mohammad Reza Noruzi, A Short study on Cooperative Sector in Iran Challenges and Issues, Acta Universitatis Danubius. Œconomica Vol 3 No 8/2010, November 2010. ISSN: 2067 – 340X pp. 65-69\

52-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, A Glance on the Collaboration Notion and Community Partnerships Designing “Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business”, October,  Vol. 2. No. 6 (2010), ISSN:  20737122 pp. 484-499

53-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Collaboration, Law and Trust in International Business “Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business”, October,  Vol. 2. No. 6 (2010), ISSN:  2073-7122 pp. 521-536

54-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, An exploration of the status of emerging multinational enterprises in Mexico” Euro Economica, Vol 26, No 3 (2010), ISSN: 1582-8859 pp. 107-114 Narges Sariolghalam, Mohammad Reza Noruzi, “A Survey on the Relationship between Critical Thinking and Self-Efficacy Case Study: Mathematic Students of Payame Noor University in Maragheh”, Studies in Mathematical Sciences, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 0106, ISSN 1923-8452

55-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” An Exploration of the Status of Emerging Multinational Enterprises in Mexico”, International Business and Management, Vol. 1, No. 1. 2010, pp. 01-09, ISSN 1923-8428

56-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi,” A Review Literature of Characteristics of Firms, Communities Multi Part Partnerships and Challenges of Firm Community Partnerships with Cases”, Journal Of Academic Research in Economics, Volume 2 Number 2 November 2010, ISSN 2066-0855, pp. 226-248

57José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010) “Project´s risk and innovation management” Organizacja I Zarzadzanie. Special edition of the Silecian University of Technology Journal Organization and Management Nr 1 (9) Gliwice 2010. 109-128. ISSN: 1899-6116.

58-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010) “Can handcrafts micro business in Southern San Sebastian compete well?” Research in Applied Economics, Vol 2, No 2 (2010) ISSN 1948-543, pp 1-9

59-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010) “A study of Education in Mexico Issues and Challenges in the Economic, Political and Social Trends” International Journal of Education,  ISSN 1948-5476 2010, Vol. 2, No. 2 pp. 1-13

60- José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010) “”Labor and Work Management Related Issues of Social and Indigenous Movements in Mexico and Latin American Countries ,  International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 3; December 2010 ISSN 2219-1933 2010, pp. 250-252

61-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010) “”A Glance for CPA and other Certificates in Mexico and other Latin American Countries,  InternationalJournal of Business and Social Science Vol. 1 No. 3; December 2010 ISSN 22191933 2010, pp. 283-287

62-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010), Can Mexican Emerging Multinational Enterprises Compete in International Trade? : Strategies and Performance, Res Manageria, Volume 1, Number 1, Nov-Dec 2010 pp. 76-91 José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010), Theoretical Approaches to Shrinking Cities in Mexico, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 2; February 2011pp.86-91

63-Narges Sariolghalam, Mohammad Reza Noruzi, ” A Study of LF and, GSE Among Mathematics Students in Math Classes in Payam e Noor University of Maragheh”, MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol. 4, No. 4, 2010, pp. 132135, ISSN 1913-0341

64-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2011), Administration of regional development and sustainability cultural tourism in the southern region of Jalisco, International Journal of Current Research Vol. 2, Issue, 2, pp.135-141, January, 2011, ISSN: 0975-833X, SPECIAL ISSUE

65-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi. (2010), KNOWLEDGE ASSETS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT PHENOMENA IN MECICAN PUBLIC INSTITUTIONS IN GUADALAJAR, JALISCO, Far East Journal of Psychology and Business Vol. 2 No 1, January 2011, ISSN :- 2219-5440

66-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, “ A study of three organizational paradigms which make important contributions to contemporary management”, African Journal of Business Management (AJBM), 18 January  2011; Vol. 5(2), pp. 618-626,  ISSN 1993-8233, ISI Indexed

67-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  A Study on Different Perspectives on Private Labels, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 2; February 2011, ISSN :- 2220-8488, pp.153-155

68-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, A Study on the Economic Development Shrinkage in Mexico, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 2; February 2011, ISSN :- 2220-8488, pp.44-47

69-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  A Study on the Spatial Distribution of Mexican Population, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 2; February 2011, ISSN :- 2220-8488, pp.95-97

70-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  A Glance for Mexico CPA Auditing Market in the Era of Rapid Changes, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 January 2011, Vol. 7, No. 1, 91-96

71-Mohammad Reza Noruzi, Jonathan H. Westover, Organizational Culture and Publicity Fostering a Culture of Innovation in Organizations, COMMUNICATIO, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS No. 1/2010, pp.101-107

72-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,   SUSTAINABLE AND EFFICIENT ORGANIZATIONS: THE CASE OF HANDCRAFTS MICROBUSINESS IN SOUTHERN SAN SEBASTIAN, Business and Management Review 1(1): 19-30, March, 2011 , pp.19-30

73-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  CENTRAL AMERICA MAQUILADORAS AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT, Economics and Finance Review 1(1): 1-14, March 2011, 99 1-14

74-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  A Model to Measure the Quality Service in a Local Company of Pizza in Los Mochis, Sinaloa, Global Journal of Management And Business Research, Volume 11 Issue 1, pp.407-414, Global Journals Inc. (USA), ISSN: 0975-5853

75-Gholam Reza Rahimi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, A Survey on the effects of employees’ Moral Intelligence on Job Success in Islamic Azad University in Local 13, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2. No. 11 (2011), March ISSN:  2073-7122 pp. 675-680

76-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi,  Government Public Policy of Mexico and Entrepreneurship What Can Mexican Government Do for Enhancing Entrepreneurship in Mexico? Journal of Business Administration (JBA) Vol. 1(1) pp. 01-11 March, 2011

77-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, ” A literature review of the characteristics of firms, communities and multiparty partnerships and challenges of firm-community partnerships with cases”, African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp. 2006-2016, 18 March, 2011, ISSN 1993-8233, ISI Indexed

78-Gholam Reza Rahimi, Mir Hossein Seyyedi, Ghader vazife Damirchi, Mohammad Reza Noruzi, Surveying of affecting parameters in human resources productivity and provide Appropriate methods for its improvement Case Study: Islamic Azad University of Branches in Region 13, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS APRIL 2011, VOL 2, NO 12, pp. 193-200

79-Farhad Nezhad Haj Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi,  A study on the effects of social marketing policy in the society, Contemporary Marketing Review Vol. 1(2) pp. 10 – 13, April, 2011 SSN: 2047 – 0398

80-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani,   The narrow definition of welfare, policy, and social policy in the construction of society and social policy development,  Business and Management Review Vol. 1(2) pp. 95 – 102, April, 2011 ISSN: 2047 – 0398

81-Jose G. Vargas-Hernandez and Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani,  Theoretical and methodological reflections on the social policy research, Business and Management Review Vol. 1(2) pp. 86 – 94, April, 2011 ISSN: 2047 – 0398

82-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 10; June 2011, pp.287-291

83-Gholam Reza Rahimi, Mohammad Reza Noruzi, A Brief Look on Policy, Typology of Policy, and Its Related Affairs, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 11 [Special Issue – June 2011], pp. 173-176

84-Gholam Reza Rahimi, Mohammad Reza Noruzi, How Globalization Phenomena Manage Its Related Issues and Affairs? International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), ISSN :- 2220-8488, Vol. 1 No. 6; June2011 , pp. 184-187

85-Farhad Nezhad Haj Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi, Globalization and Challenges; what are the globalization’s contemporary issues? International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Vol. 1 No. 6; June2011 , ISSN :- 2220-8488, pp. 216-218

86-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Administration of regional Development and Sustainability Cultural Tourism in the Southern Region of Jalisco, Global Journal of Management And Business Research, Vol 11 Issue 2, Version 1.0 February 2011, ISSN: 0975-5853, Publisher: Global Journals Inc. (USA), pp.439-444

87-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, The Local Governance of Regional Development, Global Journal of Management And Business Research, Vol 11 Issue 2, Version 1.0 February 2011, ISSN: 0975-5853, Publisher: Global Journals Inc. (USA), pp.440-445

88-Gholam Reza Rahimi, Farhad Nezhad Irani, Mohammad Reza Noruzi, A Survey on the effects of employees’ Moral Intelligence on Job Success in Islamic Azad University in Local 13, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, MARCH 2011VOL 2, NO 11, ISSN: – 2073-7122, pp. 675-679

89-Farhad Nezhad Haj Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi, Globalization and Effects; A study on the effects of globalization in the society, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, MAY 2011VOL 3, NO 1, ISSN: – 2073-7122, pp. 1342-1345

90-Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, STRATEGY, STRATEGIC PLANNING, MARKETING WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF STRATEGIC THINKING IN MARKET DEVELOPMENT?,  Contemporary Marketing Review Vol. 1(3) pp. 27 – 30, May, 2011 ISSN: 2047 – 041X

91-Farhad Nezhad Haj Ali Irani , Mohammad Reza Noruzi, MARKET AND NONMARKET ORGANIZATIONS ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN THE AREA OF RAPID CHANGE, Contemporary Marketing Review Vol. 1(3) pp. 07 – 12, May, 2011 ISSN: 2047 – 041X

92-Farhad Nezhad Haj Ali Irani , Mohammad Reza Noruzi, A BRIEF LOOK ON THE NOTION OF POLICY IN THE AREA OF MANAGEMENT,  Business and Management Review Vol. 1(3) pp. 37 – 40, May, 2011 ISSN: 2047 – 0398

93-Mohammad Reza Noruzi , Farhad Nezhad Haj Ali Irani, POLICY AND SOCIAL POLICY: MEANINGS AND IMPICATIONS IN SOCIETY,  Business and Management Review Vol. 1(3) pp. 41 – 46, May, 2011 ISSN: 2047 – 0398

94-Farhad Nezhad Haj Ali Irani , Mohammad Reza Noruzi, EFFECTS OF GLOBALIZATION ON POLICY, ECONOMICS AND FINANCIAL AFFAIRS, Economics and Finance Review Vol. 1(3) pp. 51 – 54, May, 2011 ISSN: 2047 – 0401

95-Mohammad Reza Noruzi , Farhad Nezhad Haj Ali Irani, MARKET INTELLIGENCE AND ITS        APPLICATIONS            IN        ACCOUNTING         AND   ACCOUNT MANAGEMENT,  Economics and Finance Review Vol. 1(3) pp. 55 – 58, May, 2011 ISSN: 2047 – 0401

96-Farhad Nezhad Haj Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi , Looking on Policy and Social Policy in the Context of Public Administration and Management, Journal of public Administration and Governance ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, No. 1, pp.106114

97-Mohammad Reza Noruzi , Farhad Nezhad Haj Ali Irani, Policy Affairs and Policy Implementation Issues; How Policy Implementation Can Be Effective?, Journal of public Administration and Governance ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, No. 1, pp.115121

98-Adel Azar, Mohammad Reza Noruzi, Fuzzy Implication in the Area of Policy and Policy Making; a Short Non- Mathematical Introduction for Policy Makers?, Journal of public Administration and Governance ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, No. 2, pp.716

99-Firuze Azizi, Mohammad Reza Noruzi, Globalization and Policy Making; what capabilities and competencies should policy makers obey in globalization? (Market orientation), Journal of public Administration and Governance ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, No. 2, pp.1-6

100-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing, Sri Krishna International Research & Educational Consortium Volume 2, Issue 8 (August, 2011) ISSN:22294848, pp.169-176

101-Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi, A Comparative study of the Relationships between Multiple Intelligences and General Self Efficacy among Public and Private Organizations,  in Maragheh, International Journal of Management, IT and Engineering (IJMIE), Volume 1, Issue 4 (September 2011), ISSN: 2249-0558, pp. 24-39

102- José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing, International Journal of Business Economics and Management Research Year 2011, Volume-2, Issue-8 (August) Online ISSN: 2229-4848

103- Farhad Nezhad Haji Ali Iraniو Sirous Fakhimi-Azar, and Mohammad Reza Noruzi, Challenges and the Future Perspectives of labor Related Issues in Internationalization, International Journal of Managment, IT and Engineering (IJMIE), Volume 1, Issue 4 (September 2011), ISSN: 2249-0558, pp. 256-271

104-Sirous Fakhimi-Azar, Farhad Nezhad Haji Ali Irani and Mohammad Reza Noruzi, Comparative Study of International vs. Traditional HRM Issues and Challenges, International Journals of Marketing and Technology (IJMT), Volume 1, Issue 4 (September 2011) , pp. 1-16

105-Firouze Azizi and Mohammad Reza Noruzi, Issues and Perspectives on Two fundamental Intangible Assets in Organizations; Intellectual and Social Capitals, International Journals of Marketing and Technology (IJMT), Volume 1, Issue 4 (September 2011) , pp. 182-197

106-Farhad Nezhad Haji Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi, What is Policy? ABrief Study on Policy and Social Policy: Meanings and Contents, Res Manageria, Volume 2, Number 4, Nov-Dec 2011 , ISSN 2230-9462 pp. 11-14

107-Gholam Reza Rahimi, Mohammad Reza Noruzi,  A Glance on Policy, Social Policy Making Process and Its Related Issues, Res Manageria, Volume 2, Number 4, Nov-Dec 2011 , ISSN 2230-9462 pp. 15-19

 1. José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, The execution of mergers and acquisitions as a strategy for Mexican companies within the growth achievement in major world rankings, International Journal of Business and Management Tomorrow Vol. 1 No. 1 (November) Online

108-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, The execution of mergers and acquisitions as a strategy for Mexican companies within the growth achievement in major world rankings, Prime Research on Education, on Education (PRE), December 6th 2011, ISSN: 2251-1253

109-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, The execution of mergers and acquisitions as a strategy for Mexican companies within the growth achievement in major world rankings, International Journal of Contemporary Practices – Vol. 1, Issue. 7 ISSN: 2231-5608

110-Hassan Danaeefard, Nora Salarieh, Mohammad Reza Noruzi, Exploring organizational indifference: Creating and validating a measure, African Journal of Business Management (AJBM), 7 December, 2011; 5(31), ISI Indexed Journal

111-Hassan Danaeefard, Ali Salehi, Asad Hasiri, Mohammad Reza Noruzi, How emotional intelligence and organizational culture contribute to shaping learning organization in public service organizations, African Journal of Business Management (AJBM), February, ISI Indexed Journal

112-Vargas Hernandez, Jose. G- Mohamad Reza Noruzi, (2011),  A Literature Review on the Effects of Islam on Entrepreneurship in Muslim Countries; With Focus on Iran, Global Journal of Human Social Science Volume XI Issue XII Version I December  pp. 53-61

113-José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, (2011), The  Execution  of Mergers  and  Acquisitions  as  a  Strategy  for Mexican Companies  within  the Growth  Achievement  in Major World  Rankings,  Regional Science Inquiry Journal, Vol. III, (2), 2011, (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735). English Edition

 114- José G. Vargas-Hernández, Mohammad Reza Noruzi, (2011), A  Study  on  the  Contemporary  Risen  Issues  in  the  Mergers  and Acquisitions: Strategy of  the Mexican Business Leaders,  Regional Science Inquiry Journal, Vol. III, (2), 2011, (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735). English Edition

115-Hassan Danaeefard, Tayebeh Abbasi, Mohammad Reza Noruzi, Administration Reforms in Iran: Analysis on Government Downsizing,  Archives Des Sciences Vol 65, No. 3;Mar 2012, pp.81-101,  ISSN 1661-464X (ISI Indexed Journal)

116-Hassan Danaeefard, Seyed Mahdi Alvani and Mohammad Reza Noruzi, The Streaks of New Public Management in Iranian Governmental Sector in the Frame of Privatization Policy, Journal of Basic and Applied Scientific Research., 2(4)39153919, 2012, ISSN 2090-4304 (ISI Indexed Journal)

117-Gholam Reza Rahimi, Farhad Nezhad Haji Ali Irani, Mohammad Reza Noruzi, A Study on the Relationships between Managers’ Critical Thinking with Organizational Health Scale in Islamic Azad University Branches in Locale 13 Considering Three Scales: Supervisors, Managers and Employees, Journal of Basic and Applied Scientific Research., 2(4)4085-4091, 2012, ISSN 2090-4304 (ISI Indexed Journal)

118-Farhad Nezhad Irani, Mohammad Reza Noruzi, Gholam Reza Rahimi, Ebrahim Hajipour, A comparative study of the relationships between multiple intelligences and general self efficacy among public and private organizations in Maragheh, Iran, African Journal of Business Management (AJBM), June 27, pp. 7577-7582, ISI Indexed Journal.

119-José G. Vargas Hernández, Mohammad Reza Noruzi, Theoretical approaches to shrinking cities in Mexico: Analysis of Atenquique as a case related to shrinking cities , African Journal of Business Management Vol. 6(32), pp. 9175-9187, 15 August, 2012, pp.  9175-9187

120-Farhan Nezhad Irani, Mohammad Reza Noruzi, Ebrahim Hajipour, A study on the Relationships between wisdom Cultural and Employees’ general self efficacy among employees in Islamic Azad University branches in Locale 13, Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter) Vol. 1, No. 1, 2012, pp 79-87

121-Gholam Reza Rahimi, Mohammad Reza Noruzi, A study of the Relationships Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Islamic Azad University Locale 13; Among Supervisors, Managers and Staffs, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(10): 311-315, 2012, ISSN 1991-8178, pp. 311-315

122-Ali Reza Hossein pour Sonboli Mohammad Reza Noruzi, A Study on the Relationships Between Employees’ Multiple Intelligences and Organizational Citizenship Behavior in Islamic Azad University Locale 13, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(10): 316-322, 2012 ISSN 1991-8178, pp. 316-322

123-Ahad Ataie , Mohammad Reza Noruzi and Narges Sariolghalam, A study on the Relationships between Multiple Intelligences and students’ English Reading Comprehension Ability in Islamic Azad University of Ajabshir,  Journal of Novel Applied Sciences (JNAS), JNAS Journal-2013-2-5/131-137. (2013).

124-Rahimi Gholam Reza and Mohammad Reza Noruzi, A Study of the Relationships between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Islamic Azad University Locale 13; Among Supervisors, Managers and Staffs,  European Journal       of         Scientific         Research Volume       102      No       4 May, 2013 pp. 507-513

125-Danaee Fard Hassan, Ovase Toofani and Mohammad Reza Noruzi, Political Participation and Political Marketing: A Mixed Methods Research European Journal of Scientific Research Volume 102 No 4 May, 2013 pp. 514-528

126-Ali Reza Hosseinpour Sonboli and Mohammad Reza Noruzi, A Study on the Relationships between Employees’ Multiple Intelligences and Organizational Citizenship Behavior in Islamic Azad University Locale 13,  European Journal of Scientific    Research Volume       107      No       1 July, 2013 pp. 57-63

127-Narges Sariolghalam, Vahid Sariolghalam, Mohammad Reza Noruzi, The basic fuzzy propositional calculus, three important t-norms, fuzzy predicate calculus and a glance for managerial fuzzy implications, Journal of Novel Applied Sciences, JNAS Journal-2013-2-S3/1098-1101, ISSN 2322-5149,  2013 JNAS

128-Mohammad Reza Noruzi-Sama Elkhan Qocayeva, “What Modern education needs in globalization Dilemmas? Multiple Intelligences and General Self- Efficacy among university students’ in Public and Private Universities in North West of Iran” International Journal of Advanced Research in Education & Technology, IJARET Vol. 1 Issue 1, July – Sept, 2014, pp 21-25

129-Mohammad Reza Noruzi-Sama Elkhan Qocayeva, University Lectures’ Multiple Intelligences and Universities’ Effectiveness in East Azerbaijan’s Public and Private Universities International Journal of Advanced Research in Education & Technology, IJARET Vol. 1 Issue 1, July – Sept, 2014, pp 36-40

130-Mohammad Reza Noruzi-Sama Elkhan Qocayeva, “In search of Critical Thinking and General Self- Efficacy; The case of Agricultural Students in Islamic Azad University at Maragheh” International Journal of Education and Social Science (IJESS), Vol. 1 No. 2; September 2014, pp 95-102

 

مقالات پذیرفته شده در همایشهای ملی و منطقه ای

1- راهبردهای پیشنهادی برای هیات ها و دستیاران علمی دانشگاهها در جهت افزایش توان کارآفرینی دانشجویان، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی دانشگاه سراسری سمنان ، ششم اسفند 1386.

2- موانع و محدودیتهای کارآفرینی دانشگاهی و اقدامات عملی وراهبردهای پیشنهادی برای حذف موانع موجود دربخش آموزش عالی و دانشگاهها در جهت تقویت کارآفرینی دانشجویان، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی  دانشگاه سراسری سمنان ، ششم اسفند 1386.

3- نقش دانشگاه در فرهنگسازی و ایجاد زیر ساختارهای علمی برای تربیت نیروهای کارآفرین، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی دانشگاه سراسری سمنان ، ششم اسفند 1386.

4- بررسی روش های ارتقای آموزش ریاضی، همایش تخصصی ریاضی دانشگاه آزاد واحد سلماس 9 آبان 1387.

5- مفهوم نوآوری از منظر کلام وحی، همایش خودباوری ملی وشکوفایی ملی، دانشگاه گیلان آبان 1387.

6- بررسی ارتباط روشهای حل مسئله در ریاضیات با مسئله یابی فرآیند مدیریت روابط مشتری، همایش منطقه ای ریاضیات و دستاوردهای آن دانشگاه آزاد واحد رشت، 7 آذر 1387.

7- بررسی موانع نوآوری و شکوفایی در دانشگاهها و راهکارهای عملی در جهت ایجاد و توسعه نوآوری،همایش سراسرینوآوری و شکوفایی راهکارها و چالش ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری مرکز مطالعات میان فرهنگی دفتر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان آذر ماه 1387.

8- قرآن و نوآوری، نوآوری از منظر قرآن و رویکردهای امروزی، همایش سراسری نوآوری و شکوفایی راهکارها و چالش ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری مرکز مطالعات میان فرهنگی دفتر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان آذر ماه 1387.

9- تکنیک های عملی برای آموزش ریاضی در جهت تربیت دانشجویان ریاضی خلاق، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی مرکز بناب، 14 آذرماه 1387.

10-  جایگاه ریاضیات در فرایند فرمولیزه کردن مدیریت زنجیره تامین، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی مرکز بناب،14 آذرماه 1387.

11- پاسخگویی، اعتماد، نوآوری بررسی تاثیر مفاهیم پاسخگویی و اعتماد بر میزان نوآوری دانشجویان، دانشگاه آزاد واحد کرج ،21 آذر 1387.

12- نوآوری در مراکز آموزش عالی بررسی موانع نوآوری دانشگاهی و راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد و توسعه در دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 21 آذر ماه 1387.

13- نوآوری وشکوفایی، راهکارها و چالش ها، همایش ملی نوآوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 24 آذر 1387.

14- اعتماد در تجارت الکترونیک، همایش منطقه ای تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، کرمان، آذر 1387.

15- نقش دستیاران علمی دانشگاه پیام نور بر میزان کارآفرینی دانشجویان و توسعه فعالیت های اقتصادی کشور، دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی 3 لغایت 4 دی ماه 1387.

16- بررسی موانع کارآفرینی در مراکز آموزش عالی و ارائه راهکارهایی عملی برای تربیت دانشجویان کارآفرین در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی، دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی 3 لغایت 4 دی ماه 1387.

17- نگرشی بر پارادایم کارآفرینی و بررسی موانع کارآفرینی زنان در ایران، همایش منطقه ای زن، نوآوری و خلاقیت ،دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، دی 1387.

18- کارآفرینی و زنان، بررسی آینده نگر در چالشهای فراروی کارافرینی زنان در ایران، همایش منطقه ای زن، نوآوری و خلاقیت، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، دی 1387.

19- دستاوردهای شکوهمند سی ساله انقلاب اسلامی همایش دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی ایران، اداره آموزش و پرورش شهرستان مراغه، بهمن 1387.

20- دانشگاه، کارآفرینی، اشتغال بررسی موانع و راهکارهای افزایش اشتغال و توسعه کشور با استفاده از کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه آزاد واحد ورامین- پیشوا 30 بهمن ماه 1387.

21- واکاوی مفاهیم خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و راهکارهای عملی پیشنهادی برای تربیت دانشجویان خلاق، نوآور وکارآفرین در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،جشنواره نوآوری علمی و شکوفایی فرهنگی دانشگاه پیام نور استان گیلان، 12 لغایت 13 اسفند 1387.

22- بررسی موانع کارآفرینی و اشتغال زنان جنوب و ارائه راهکارهای عملی در جهت ترویج فرهنگ و پارادایم کارآفرین زنان با استفاده از استقرار روشهای بومی و محلی، همایش منطقه ای زن جنوب ،15 لغایت 16 اسفند 1387

23- دانشگاه کارآفرین و نوآوری، استراتژیهای تشویق، ایجاد توسعه نوآوری در دانشگاهها در راستای حمایت از نوآوری ،همایش ملی خلاقیت و نوآوری، دانشگاه سراسری شهرکرد، اسفند 1387 .

24- نوآوری، دانشگاه، کارآفرینی بررسی علل عدم علاقه دانشجویان برای نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه و بخش صنعت همایش ملی خلاقیت و نوآوری، دانشگاه سراسری شهرکرد، اسفند 1387.

25- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با نوآوری مراکز آموزش عالی، همایش ملی خلاقیت و نوآوری، دانشگاه سراسری شهرکرد، اسفند 1387.

26- بررسی مفهوم دانشگاه نوآور به عنوان یک پارادایم جدید در سیستم آموزش عالی در جهت ترویج روحیه خلاقیت و نوآوری دانشجویان، همایش دانشگاه، نوآوری و شکوفایی، دانشگاه آزاد قاینات، اسفند 1387.

27- مفهوم شناسی معاصر خلاقیت و نوآوری و ویژگیهای دانشگاهها و دانشجویان خلاق و نوآور ،همایش دانشگاه، نوآوری و شکوفایی، دانشگاه آزاد قاینات، اسفند 1387.

28- زیر ساخت های لازم برای استقرار استراتژی رقابتی ایجاد دانشگاه نوآور و تاثیر آن در افزایش اشتغال، همایش تخصصی کارآفرینی، دانشگاه پیام نور استان گیلان ،24 اردیبهشت 1388.

29- بررسی وتحلیل آینده نگرانه قاچاق و راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای کنترل و مدیریت آن در کشور، همایش اقتصاد سالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اردیبهشت 1388.

30- علل تشکیل قاچاق و تجزیه تحلیل اثرات آن در کشور با بررسی پارادایم فعالیت زنان در بخش قاچاق درکنار مردان ،همایش اقتصاد سالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اردیبهشت 1388.

31- مفهوم اعتیاد در جامعه و راهکارهای عملی برای تواناسازی مسئولان در مدیریت این بحران در جامعه، اولین سمینار تخصصی اعتیاد و جامعه، شبکه بهداشت شهرستان مراغه، اردیبهشت 1388.

32- راهکارها و روشهای توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه پیام نور قاین اردیبهشت 1388.

33- بررسی تاثیر و نقش کارآفرینی به عنوان عامل پیشبرنده در افزایش اشتغال دانشجویان صنایع غذایی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بالا بردن توان کارآفرینی آنها، مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غذایی مراغه، 31 اردیبهشت 1388 34. بررسی و سنجش هوش منطقی- ریاضی دانشجویان رشته ریاضی با استفاده از پرسشنامه میداس، دومین همایش منطقه ای ریاضی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی مرکز میانه14 آبان ماه 1388.

34- واکاوی و مفهوم شناسی پدیده طلاق و بررسی اثرات آن در جهت آشنا سازی مدیران و مسئولان در جهت مدیریتصحیح آن، همایش طلاق و پیامدهای آن در شهرستان سقز ،21 آبان 1388.

35- نگرشی بر مفهوم کارآفرینی و موانع کارآفرینی زنان در ایران، همایش کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاهها، دانشگاه آزاد کرج ،10آذر، 1388.

36- موانع و محدودیت های کارآفرینی دانشگاهی واقدامات عملی و راهبردی پیشنهادی برای حذف موانع موجود در بخش آموزش عالی ودانشگاهها در جهت تقویت کارآفرینی دانشجویان ، همایش کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاهها ،دانشگاه آزاد کرج ،10 آذر، 1388.

37- دانشگاه کارآفرین عامل پیشبرنده پیشنهادی در توسعه منطقه ای و ایجاد اشتغال برای دانشجویان ،همایش کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاهها، دانشگاه آزاد کرج ،10آذر، 1388.

38- دانشگاه کارآفرین عامل پیشبرنده پیشنهادی در توسعه منطقه ای و ایجاد اشتغال برای دانشجویان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، همایش ملی مدیریت و کارآفرینی و توسعه منطقه ای، 11 لغایت 12 آذر ماه 1388.

39- نقش آموزش در راستای بهبود و توسعه فرایند کارآفرینی، دانشگاه پیام نور گرمسار ،همایش سراسری مدیریت تکنولوژی و نوآوری با دیدگاه اصلاح الگوی مصرف و مبتنی بر چشم انداز بیست ساله کشور، 25 آذرماه 1388.

40- توسعه کارآفرینی مستلزم بستر سازی دولت برای توسعه منطقه ای و کسب جایگاه اول در منطقه طبق چشم انداز بیست ساله، دانشگاه پیام نور مراغه، اولین همایش کارآفرینی و جامعه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی ،10 دی ماه .1388

41- بررسی ضرورت و اهمیت کارآفرینی اجتماعی در جامعه و راهکارهای تقویت آن، دانشگاه پیام نور مراغه، اولین همایش کارافرینی و جامعه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی ،10 دی ماه 1388.

42- بررسی و واکاوی اثرات سیاستهای راهبردی دولت و تاثیرات آن در اشتغال و کارآفرینی جامعه، دانشگاه پیام نور مراغه ،اولین همایش کارافرینی و جامعه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی ،10 دی ماه 1388.

43اعضای هیات علمی و توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور، بررسی نقش اعضای هیات علمی در افزایش میزان اشتغال دانشجویان، همایش منطقه ای اشتغال و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور میانه ،6 اسفند 1388.

44- کارآفرینی دانشگاهی،شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی و راهکارهای تقویت آن، همایش منطقه ای اشتغال و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور میانه ،6 اسفند 1388.

45- بررسی جایگاه هوش سازمانی در اثر بخشی سازمانی٫ همایش منطقه ای اقتصاد و مدیریت٫ دانشگاه پیام نور میانه٫ 19 اسفند 1389.

46- Fuzzy Decision Typology and Fuzzy Logic The importance of Fuzzy thinking in the organizational efficacy studies, Applied mathematics conference, Payam e Noor University, Osku, Iran, 21 May, 2013.

47- Fuzzy Thinking Implications in the era of Public Policy Practical Manual for training Fuzzy thinking for Public Policy Makers, Applied mathematics conference, Payam e Noor University, Osku, Iran, 21 May, 2013.

48- A short Mathematical curriculum for Human Science and non- mathematical interdisciplinary Faculties in Iranian University A general Perspective, Applied mathematics conference, Payam e Noor University, Osku, Iran, 21 May, 2013.