‌دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی برتر کشور شد

تقی کرمی روز دوشنبه در گفت و گو با راهبردنیوز اظهار کرد: سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور همه ساله دفاتر امور روستایی را در ۴۲ شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد که پس از جمع بندی دفاتر سراسر کشور، دفتر امور روستایی آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی ها برتر معرفی شد.

وی درباره نحوه بررسی و ارزیابی ها گفت: شاخص هایی نظیر درجه بندی دهیاران، سرکشی به دهیاران، دریافت گزارشات دهیاران و انتقال به وزارت کشور، ارایه به موقع آموزش ها و اعزام دهیاران به سفرهای آموزشی و نظارت بر اجرا و نحوه اجرای پروزه های عمرانی دهیاران از جمله شاخص های ارزیابی رتبه بندی است.

به گزارش راهبردنیوز، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی برای چهارمین سال پیاپی از سوی وزارت کشور به عنوان دفتر برتر معرفی می شود.

راهبردنامه